CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỊNH GIÁ – MARKETING – BÁN HÀNG

XÚC TIẾN HỢP TÁC ĐẦU TƯ – MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI