GÓI 1 – ĐÁNH GIÁ KHẢ THI

1- FULL FILE PDF : https://shorturl.at/cnJ09

2- TOOL LẤY BÁO CÁO KHẢ THI DỰ ÁN: WWW.VALIDATORAI.COM

3- TOOL TỰ ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DỰ ÁN THEO VC: https://shorturl.at/ouCY4

4- TOOL TRAO ĐỔI VỚI MENTOR ẢO : WWW.YCMENTOR.COM

5- NƠI CẬP NHẬT MỌI TOOL AI HỖ TRỢ STARTUPS: WWW.STARTUPDECK.IO

*****

TOOL HỖ TRỢ FOUNDER RA QUYẾT ĐỊNH:  https://decisionmentor.app/

 

GÓI 2 – LẬP KẾ HOẠCH

1- FULL PDF GÓI 2 - LẬP KẾ HOẠCH: https://shorturl.at/aFMPV

2- TOOL LẤY BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: WWW.DATAREPORTAL.COM

3- TOOL LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH/ MARKETING: WWW.MARKETPLAN.IO

4- TOOL LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THEO VC: https://shorturl.at/kqDI9

5- TOOL QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ AI: WWW.CLICKUP.COM

*****

TOOL LẬP KẾ HOẠCH MARKETING/ SALES KHÁC: https://digitalfirst.ai/

TOOL QUẢN LÝ DỰ ÁN KHÁC: WWW.TYPEFORM.COM

GÓI 3 – DATABASE KHÁCH HÀNG

1- FULL PDF GÓI 3 - DANH SÁCH KHÁCH HÀNG: 

2- DANH SÁCH 2,000 QUỸ - NHÀ ĐẦU TƯ:

3- TOP 4 SÀN GỌI VỐN VÀ M&A:

WWW.TRUSTFINTA.COM/ 

WWW.ANGELLIST.COM  

WWW.AURIGININC.COM

WWW.ACQUIRE.COM

4- TOOL HỖ TRỢ THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: WWW.USEDOUBLE.COM/

5- TOOL TẠO HỢP ĐỒNG MẪU:  WWW.SPELLBOOK.LEGAL 

***

TOOL TẠO HỢP ĐỒNG MẪU: WWW.LINKSQUARES.COM

TOOL HỖ TRỢ THU THẬP DATABASE: WWW.LEADFUZE.COM