GIÁO TRÌNH CHUNG CỦA MÔN MARKETING BĐS:

https://docs.google.com/document/d/1LsUltj9ZfC0ck6xZQ6L-0DtpGwCbemMH/edit?usp=sharing&ouid=100338367843044743992&rtpof=true&sd=true

BÀI GIẢNG CÁC BUỔI HỌC

BUỔI 1:

https://drive.google.com/file/d/14oFSDUcpzC7eG0J9gSXodpjynbSj1YMS/view?usp=sharing

BUỔI 2:

https://drive.google.com/file/d/1b7G1Y5bTxxc6HE_L8bafy3dyToaHY30P/view?usp=sharing

BUỔI 3:

https://drive.google.com/file/d/1AKRzup5wcGvnUJHQQxGbc1kUqi0k_tmM/view?usp=sharing

BUỔI 4:

BUỔI 5 : PITCHING

BUỔI 6:

BUỔI 7:

BUỔI 8:

BUỔI 9:

BUỔI 10: PITCHING

BUỔI 11:

BUỔI 12:

BUỔI 13:

BUỔI 14:

BUỔI 15: ÔN TẬP